Locations for bochkov.studio. 1
1500 0 relativeToGround ,,0